VEDTEKTER FOR EVTA.NO | NORSK STEMMEPEDAGOGISK FORUM

VEDTATT 08.03.2013

§ 1.

Evta.no, Norsk stemmepedagogisk forum, stiftet 28. juni 1988, er en selveiende forening med vekslende antall medlemmer. Som medlemmer kan opptas enhver som arbeider med eller er interessert i stemme, som f.eks. sang- og talepedagoger, logopeder, sangere, skuespillere, øre-nese-halsleger, fysioterapeuter, akustikere, foneater o.l.

§ 2.

Foreningens formål er å samle og spre informasjon om utviklingsarbeid og forskning innenfor området sang- og talepedagogikk i alle henseende, så som stemmebruk, stemmeterapi, deklamasjon og interpretasjon, og å stimulere den tverrfaglige kontakten mellom de forskjellige faggruppene på dette området.

I samsvar med formålet skal foreningen arrangere eller være med / bidra til å arrangere seminarer, normalt én gang i året, bidra til spredning av litteratur om sang- og talepedagogikk,
samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og grupper med beslektede formål (herunder bl.a. internasjonale organer og regionale interessegrupper).

§ 3

A Foreningens høyeste organ er årsmøtet.

Ordinært årsmøte avholdes én gang i året, normalt i forbindelse med seminaret, senest innen 1. juni. Innkallingen til årsmøtet skjer med minst 14 dagers varsel og skal bl.a. inneholde dagsorden og være vedlagt årsberetning, foreløpig regnskap, budsjett, valgkomiteens forslag til valg til tillitsverv, samt eventuelle andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet, herunder forslag til vedtektsendringer. Revidert endelig regnskap må foreligge på årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være foreningen i hende innen én måned innen årsmøtet.

B På det ordinære årsmøtet er dagsordenen:

Konstituering (opptelling av fremmøtte, valg av møteleder, referent og to personer til å medunderskrive protokollen)

Årsberetning

Regnskap med revisors beretning

Fastsettelse av medlemskontingent og eventuelle honorarer

Budsjett

Saker som medlemmene eller styret har ønsket å behandle på årsmøtet

Valg

Styret består av seks medlemmer samt to varamedlemmer. Styret bør ha representanter fra flere fagmiljøer. Styret velges rullerende slik at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Halve styret velges for 3 år i år 1, mens andre halvdel velges for 3 år i år 2. Ved sykdom e.l. kan det holdes suppleringsvalg i mellomliggende år, for den resterende del av perioden. Styret konstituerer seg selv. Valgkomitéen består av minst to og inntil tre medlemmer som velges for tre år om gangen.

§ 4.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret vedtar det, eller når minst 1/3-del av medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som det ordinære årsmøtet, og drøfter og behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 5.

Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmer innkalles til styremøtene når et styremedlem melder forfall eller når det finnes formålstjenlig. Varamedlemmet har bare stemmerett når det møter istedenfor et ordinært medlem.

Styret leder og representerer foreningen, og er ansvarlig for foreningens drift. Styret rår over og har ansvaret for forvaltningen av foreningens midler i samsvar med foreningens vedtekter og årsmøtets føringer, og har ansvar for foreningens regnskap, som følger kalenderåret.

Spesielle oppgaver for styret er:

– å ha det overordnede ansvaret for seminarene, herunder eventuelt oppnevne en kurskomité for disse og holde seg løpende orientert om komitéens arbeid og disposisjoner.

– å gi ut ett medlemsblad året.

– drifte nettstedet evta.no med informasjon og redaksjonelt /faglig innhold.

§ 6.

Vedtektsendringer skal ha minst 2/3-dels flertall av de fremmøtte på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 7.

Foreningens oppløsning vedtas på ordinært årsmøte og med minst 2/3-dels flertall av de fremmøtte, men må godkjennes med minst 2/3-dels flertall av de fremmøtte på et påfølgende ekstraordinært årsmøte, som innkalles snarest mulig. Foreningens eventuelle midler skal tilfalle formål som mest mulig samsvarer med foreningens formål etter årsmøtets nærmere vedtak.